Posts by Võ Trà Nam

Thông báo đánh giá rèn luyện học kỳ 1, năm học 2023-2024

Ngày đăng: 10/04/2024

Sổ tay hướng dẫn học tập sinh viên – năm học 2020-2021

Ngày đăng: 02/04/2024

Sổ tay Cố vấn học tập (dùng cho GV được phân công nhiệm vụ CVHT)

Ngày đăng: 02/04/2024

Quy trình, biểu mẫu công tác Cố vấn học tập

Ngày đăng: 02/04/2024

Danh sách cố vấn học tập 2023-2024

Ngày đăng: 02/04/2024

KẾT QUẢ TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN SINH VIÊN ĐẦU NĂM, ĐẦU KHÓA

Ngày đăng: 23/02/2024

THÔNG BÁO Về việc đăng ký thông tin size đồng phục thể dục sinh viên khóa 2023 – 2027 (D23)

Ngày đăng: 20/02/2024