Chức năng – Nhiệm vụ

Ngày đăng: 07/01/2015      Lượt xem: 6616

CHỨC NĂNG

Là đơn vị tham mưu giúp Hiệu trưởng triển khai:

 • Các nghị quyết, chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

 • Nắm bắt tình hình tư tưởng, chính trị trong cán bộ , giảng viên, viên chức, sinh viên.

 • Quản lý sinh viên Đại học Thủ Dầu Một theo quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

(trích Quyết định số 1092/QĐ-ĐHTDM ngày 17/8/2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một)

NHIỆM VỤ

1. CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ

 • Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt chương trình, kế hoạch hành động về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, viên chức (CBVC) và sinh viên trong Trường; nắm bắt và tổng hợp tình hình tư tưởng của CBVC và sinh viên, phản ánh kịp thời với Đảng uỷ và Hiệu trưởng; chủ động đề xuất chủ trương và biện pháp hợp lý để giải quyết những vấn đề liên quan.

 • Phối hợp tổ chức các lớp học tập Nghị quyết của Đảng, sinh hoạt chính trị, chuyên môn Hè cho toàn thể CBVC.

 • Tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và những chủ trương, nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường đến toàn thể CBVC và sinh viên Trường.

2. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG BÁ NHÀ TRƯỜNG

 • Chịu trách nhiệm quản lý, xây dựng, lưu trữ, bảo quản tư liệu (tranh, ảnh, tài liệu…) tại phòng Truyển thống. Có trách nhiệm giới thiệu các tư liệu lưu trữ truyền thống với CBVC, sinh viên trong Trường, khách tham quan và với xã hội.

 • Tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và những chủ trương, nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường đến toàn thể CBVC và sinh viên bằng các hình thức: phát thanh, pano, áp phích.

3. CÔNG TÁC SINH VIÊN

 • Quản lý hồ sơ của sinh viên theo phân cấp. Cập nhật và quản lý dữ liệu hồ sơ, các quyết định (khen thưởng, kỷ luật…) của Trường có liên quan đến sinh viên. Đầu mối Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân” cho sinh viên.

 • Giải quyết các thủ tục hành chính cho sinh viên tốt nghiệp; Thực hiện việc xác nhận, chứng thực các loại giấy tờ liên quan đến sinh viên.

 • Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao ngoại khoá trong Nhà trường.

 • Phối hợp thực hiện công tác y tế trường học, phòng chống dịch bệnh; Triển khai công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn cho sinh viên.

 • Thực hiện công tác quản lý sinh viên ngoại trú theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết và xử lý kịp thời các vụ việc, vấn đề liên quan đến sinh viên ngoại trú.

 • Định kỳ tổ chức đối thoại giữa Lãnh đạo nhà trường với sinh viên; Giải quyết kịp thời những thắc mắc, khiếu nại của sinh viên.

 • Theo dõi hoạt động thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với sinh viên. Giải quyết các trường hợp sinh viên vi phạm quy chế, quy định của nhà trường; Thường trực Hội đồng: Thi đua, Khen thưởng, Kỷ luật, Xét cấp học bổng, trợ cấp cho sinh viên.

 • Thực hiện các chế độ chính sách cho sinh viên theo quy định hiện hành.

 • Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về công tác sinh viên cho cấp trên.

(trích Quyết định số 1092/QĐ-ĐHTDM ngày 17/8/2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một)