Hiện tại

Ngày đăng: 21/04/2021      Lượt xem: 14548

THÀNH VIÊN PHÒNG

(cập nhật 9/2023)

ThS. Lê Văn Hải - Trưởng phòng

Nhiệm vụ:

 • Điều hành công việc chung của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao

 • Phụ trách mảng về công tác chính trị tư tưởng, đạo đức, văn hóa sinh
  viên Nhà trường

 • Xây dựng dựng kế hoạch công tác theo năm học và công tác tài chính liên
  quan đến lĩnh vực công tác của Phòng

 • Đánh giá KPI, thi đua, khen thưởng, kỷ luật của Phòng

 • Chủ trì triển khai, thực hiện các nhiệm vụ do Lãnh đạo Trường phân công
  theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị. Tham gia các hội đồng theo chức năng, nhiệm
  vụ của Phòng

 • Thành viên tham gia các lực lượng, nhóm về an ninh chính trị, diễn biến
  tư tưởng trong sinh viên trực thuộc của Tỉnh được Trường phân công

 • Kiểm duyệt bài đăng Web Phòng và Fanpage, các nội dung phát ngôn theo chức
  năng, nhiệm vụ của Phòng

 • Phối hợp với các đoàn thể tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học và
  các hoạt động văn – thể – mỹ

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Trường phân công.

Liên hệ:

ThS. Nguyễn Hữu Toán - Phó trưởng phòng
Nhiệm vụ:
 • Phụ trách mảng công tác sinh viên và triển khai thực hiện

 • Theo dõi các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản khác liên quan đến
  công tác sinh viên và tham mưu để triển khai

 • Phụ trách, theo dõi, kiểm tra các chế độ chính sách, trợ cấp xã hội: miễn,
  giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên

 • Theo dõi, hướng dẫn thực hiện công tác học bổng Khuyến khích học tập

 • Phối hợp các bên có liên quan tham mưu Trưởng phòng các vấn đề liên quan
  đến Nghị định 116/NĐ-CP

 • Thường trực thực hiện công tác kiểm định, đảm bảo chất lượng theo quy định
  của Trường

 • Tổng hợp Báo cáo, khảo sát liên quan đến sinh viên

 • Phụ trách trang web, email phòng, lưu văn bản của Phòng

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng ủy nhiệm.

Liên hệ:

ThS. Trần Hữu Đông - chuyên viên

Nhiệm vụ:

 • Phụ trách công tác cấp giấy xác nhận sinh viên

 • Công tác Phát thanh, tuyên truyền; các hoạt động văn hóa, văn nghệ

 • Tham mưu, tổ chức Tuần SHCD đầu khóa, đầu năm học cho sinh viên các khóa

 • Tham mưu kế hoạch tổ chức các ngày Lễ, Kỷ niệm của Trường

 • Cơ sở vật chất, Văn phòng phẩm của phòng

 • Báo cáo hàng tháng, đột xuất các nội dung được phân công

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Phòng phân công.

Liên hệ:

CN. Trần Bảo Quốc - Phó bí thư Đoàn trường, chuyên viên

Nhiệm vụ:

 • Phụ trách công tác nội trú, ngoại trú sinh viên theo quy định của Bộ
  Giáo dục và Đào tạo 

 • Phụ trách cơ sở dữ liệu trực tuyến sinh viên

 • Thực hiện công tác học bổng Khuyến khích học tập; Học bổng tài trợ.

 • Phụ trách lễ chào cờ hàng tháng, Viếng nghĩa Trang Liệt sĩ

 • Phụ trách, theo dõi hoạt động nhóm Cộng tác viên của Phòng

 • Phối hợp với ĐTN, HSV trong các hoạt động của sinh viên

 • Theo dõi, cập nhật các dư luận trong sinh viên

 • Báo cáo hàng tháng, đột xuất các nội dung được phân công

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Phòng phân công

Liên hệ:

CN. Trương Diễm Linh - Phó Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên trường, chuyên viên

Nhiệm vụ:

 • Phụ trách công tác đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên

 • Cấp mới, cấp lại thẻ sinh viên

 • Phụ trách theo dõi tình hình vay vốn tín dụng sinh viên

 • Phối hợp với ĐTN/HSV trong các hoạt động của sinh viên; theo dõi, cập nhật các dư luận trong sinh viên

 • Phụ trách, tham mưu các hoạt động ngoại khóa, phục vụ cộng đồng trong sinh viên

 • Phối hợp theo dõi công tác phát triển Đảng trong sinh viên

 • Thư ký các cuộc họp phòng

 • Báo cáo hàng tháng, đột xuất các nội dung được phân công

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Phòng phân công

Liên hệ:

CN. Trương Tấn Tài - chuyên viên

Nhiệm vụ:

 • Công tác Bảo hiểm y tế; Bảo hiểm tai nạn sinh viên

 • Công tác khen thưởng, kỷ luật sinh viên

 • Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao

 • Phối hợp triển khai các hoạt động do các Đoàn thể phát động

 • Đăng các văn bản, tin bài trên trang Web Phòng

 • Báo cáo hàng tháng, đột xuất các nội dung được phân công

   

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Phòng phân công

Liên hệ:

Tin cùng chuyên mục