Danh sách Cố vấn học tập 2021-2022

Ngày đăng: 12/01/2022      Lượt xem: 67948

DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP

NĂM HỌC 2021-2022

+ Sinh viên nhập “TÊN KHOA/VIỆN” hoặc “Mã lớp” hoặc “Chương trình đào tạo” vào ô “Tìm” bên dưới để kiểm tra thông tin Cố vấn học tập.

+ Cố vấn học tập sẽ tiếp nhận thông tin của sinh viên và tư vấn hướng dẫn sinh viên cách xử lý.

Lưu ý: Danh sách này do phòng Đào tạo đại học cung cấp

Danh sách tra cứu:

STT KHOA CTĐT Mã CBGV HỌ VÀ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL LIÊN HỆ LỚP
1 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Âm nhạc KHGD037 Lê Thụy Khanh 905686733 khanhlt@tdmu.edu.vn D21AMNH01
2 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Âm nhạc SPTM001 Nguyễn Bình An 914614156 annb@tdmu.edu.vn D20AMNH01
3 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Địa lý học DULI002 Hà Văn Kiên 909686513 kienhv@tdmu.edu.vn K201CD.DL01
4 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Địa lý học XHNV006 Lê Thị Ngọc Anh 376668786 anhltn@tdmu.edu.vn D18DL01
5 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Du lịch CNVH003 Nguyễn Thị Hương 396902367 huongnt.cnvh@tdmu.edu.vn D21DULI01
6 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Du lịch DULI001 Phạm Thanh Sang 363553585 sangpt@tdmu.edu.vn D20DULI01
7 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Du lịch DULI004 Nguyễn Xuân Quý 886932205 quynx@tdmu.edu.vn D20DULI02
8 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Du lịch XHNV100 Phạm Kim Cương 915868636 cuongpk@tdmu.edu.vn D21DULI02
9 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Mỹ thuật KHGD029 Lê Thanh Bình 978514624 binhlt@tdmu.edu.vn D20MYTH01
10 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Thiết kế Đồ họa CBLS002 Hồ Hải Thuận 937518587 thuanhh@tdmu.edu.vn D21TKDH01
11 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Thiết kế Đồ họa KITR002 Nguyễn Thị Ngọc Điệp 932608609 diepntn.ktxd@tdmu.edu.vn D19DH01
12 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Thiết kế Đồ họa KKTR022 Nguyễn Thị Hà 378001786 hant@tdmu.edu.vn D21MYTH01
13 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Thiết kế Đồ họa TDMU205 Hoàng Văn Cử 907525492 cuhv@tdmu.edu.vn D20TKDH01
14 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Truyền Thông Đa Phương Tiện KKTR055 Nguyễn Thị Minh Thi 949006618 thintm@tdmu.edu.vn D21TTPT01
15 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Truyền Thông Đa Phương Tiện SPTM003 Nguyễn Thị Kim Phượng 919916616 phuongntk@tdmu.edu.vn D21TTPT03
16 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Truyền Thông Đa Phương Tiện SPTM008 Nguyễn Đình Kỳ 385333276 kynd@tdmu.edu.vn D21TTPT02
17 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Truyền Thông Đa Phương Tiện SPTM012 Nguyễn Trung Ngọc 915210682 ngocnt@tdmu.edu.vn D21TTPT04
18 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Văn hóa học MTAN001 Phạm Đắc Vy Thảo 948955066 thaopdv@tdmu.edu.vn D20VHHO01
19 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Văn hóa học XHNV096 Trần Minh Đức 916233264 ductm@tdmu.edu.vn D19VH01
20 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Văn hóa học XHNV104 Nguyễn Thị Thúy Vy 903309825 vyntt@tdmu.edu.vn D21VHHO01
21 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Văn hóa học XHNV109 Lê Thị Ninh 908647789 ninhlt@tdmu.edu.vn D18VH01
22 Khoa Công nghiệp Văn hóa Thiết kế đồ họa – Mỹ thuật KKTR023 Nguyễn Thị Kim Ngoan 974642864 ngoanntk@tdmu.edu.vn D20TKDH02
23 Khoa Công nghiệp Văn hóa Thiết kế đồ họa – Mỹ thuật TKDH002 Nguyễn Hữu Thanh 833292577 thanhnh@tdmu.edu.vn D20TKDH03
24 Khoa Công nghiệp Văn hóa Thiết kế đồ họa – Mỹ thuật XHNV003 Nguyễn Thị Hoài Phương 916337477 phuongnth@tdmu.edu.vn D21TKDH03
25 Khoa Công nghiệp Văn hóa Thiết kế đồ họa – Mỹ thuật XHNV006 Lê Thị Ngọc Anh 376668786 anhltn@tdmu.edu.vn D21TKDH02
26 Khoa Công nghiệp Văn hóa Thiết kế đồ họa – Mỹ thuật XHNV099 Nguyễn Thị Vân Anh 977133639 anhntv@tdmu.edu.vn D21TKDH04
27 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Chính trị học LLCT004 Vũ Duy Định 906020033 dinhvd@tdmu.edu.vn D21CTHO01
28 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Chính trị học LLCT016 Nguyễn Văn Linh 987990396 linhnv@tdmu.edu.vn D18CT01
29 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Khoa học Môi trường KHMT006 Lê Thị Phơ 984675745 pholt@tdmu.edu.vn D19MT01
30 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Khoa học Môi trường KHMT058 Nguyễn Hiền Thân 973736685 thannh@tdmu.edu.vn D20KHMT01
31 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Khoa học Môi trường chuyên ngành Kỹ thuật KHMT045 Hồ Bích Liên 938387714 lienhb@tdmu.edu.vn D18MTKT01
32 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Kỹ thuật Môi trường KHMT022 Nguyễn Huỳnh Ánh Tuyết 909254173 tuyetnha@tdmu.edu.vn D21KTMT01
33 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật KHQL021 Trần Trí Dũng 987588729 lstridungbcm@gmail.com D20LUAT01
34 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật KHQL021 Trần Trí Dũng 987588729 lstridungbcm@gmail.com D20LUAT02
35 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật KHQL022 Nguyễn Hữu Hoàng Phúc 389600040 nguyenhuuhoangphuc26@gmail.com D20LUAT05
36 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật KHQL022 Nguyễn Hữu Hoàng Phúc 389600040 nguyenhuuhoangphuc26@gmail.com D21LUAT08
37 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật LUAT003 Mai Thị Mị 984671778 maimidlu@gmail.com K203VB.LUAT01
38 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật LUAT003 Mai Thị Mị 984671778 maimidlu@gmail.com K203VL.LUAT01
39 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật LUAT005 Trần Thị Thanh Hằng 978685811 thanhhang1187@gmail.com D21LUAT04
40 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật LUAT005 Trần Thị Thanh Hằng 978685811 thanhhang1187@gmail.com K202VL.LUAT01
41 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật LUAT006 Chu Thị Hương 938192008 chuthihuong8x@gmail.com D21LUAT05
42 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật LUAT008 Trần Thị Huyền Trang 937915758 trantrang.hs@gmail.com D21LUAT01
43 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật LUAT009 Nguyễn Thị Hoàng Yến 989815192 hoangyendhl@gmail.com K202VB.LUAT01
44 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật LUAT012 Cao Thị Thùy Như 383881362 nhuctt@tdmu.edu.vn D20LUAT06
45 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật LUAT013 Võ Trung Hậu 904321819 votrunghau2702@gmail.com D21LUAT06
46 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật LUAT013 Võ Trung Hậu 904321819 votrunghau2702@gmail.com KVV18LU201
47 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật LUAT015 Huỳnh Thị Lệ Kha 908573734 huynhthilekha@gmail.com D20LUAT03
48 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật LUAT015 Huỳnh Thị Lệ Kha 908573734 huynhthilekha@gmail.com D20LUAT04
49 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật LUAT020 Nguyễn Khánh Hùng 934140783 hungnk@tdmu.edu.vn D21LUAT03
50 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật LUAT022 Nguyễn Du Yên 983074272 yennd@tdmu.edu.vn D21LUAT07
51 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật LUAT030 Nguyễn Thanh Phúc 915112512 thanhphuc225@gmail.com KVV17LU201
52 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật LUAT032 Nguyễn Thị Khánh Ly 916999205 lyntk@tdmu.edu.vn D21LUAT02
53 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật LUAT046 Huỳnh Minh Quân 985034233 quanhm@tdmu.edu.vn D21LUAT09
54 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật LUAT27 Nguyễn Tiến Lực 918659589 nguyentienlucn77@gmail.com KBV18LU201
55 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật LUAT27 Nguyễn Tiến Lực 918659589 nguyentienlucn77@gmail.com KVV18LU101
56 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật LUAT27 Nguyễn Tiến Lực 918659590 nguyentienlucn77@gmail.com K212VV.LUAT01
57 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật LUAT27 Nguyễn Tiến Lực 918659591 nguyentienlucn77@gmail.com K212BV.LUAT01
58 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật LUAT28 Lê Văn Dũng 983336400 dunglv@tdmu.edu.vn KBV19LU101
59 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật LUAT28 Lê Văn Dũng 983336400 dunglv@tdmu.edu.vn KVV19LU101
60 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật chuyên ngành hành chính LUAT022 Nguyễn Du Yên 983074272 yennd@tdmu.edu.vn D19LUHC01
61 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật chuyên ngành hành chính LUAT023 Ung Thị Ngọc Nhung 979788509 nhungutn@tdmu.edu.vn D18LUHC01
62 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật chuyên ngành kinh tế – quốc tế LUAT009 Nguyễn Thị Hoàng Yến 989815192 hoangyendhl@gmail.com D19LUQT01
63 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật chuyên ngành kinh tế – quốc tế LUAT014 Lê Thị Minh 977326719 ltminh9999@gmail.com D18LUQT03
64 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật chuyên ngành kinh tế – quốc tế LUAT014 Lê Thị Minh 977326719 ltminh9999@gmail.com D18LUQT04
65 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật chuyên ngành kinh tế – quốc tế TDMU151 Đoàn Thị ánh Ngọc 909282591 ngocdta@tdmu.edu.vn D18LUQT01
66 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật chuyên ngành kinh tế – quốc tế TDMU151 Đoàn Thị ánh Ngọc 909282590 ngocdta@tdmu.edu.vn D18LUQT02
67 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật chuyên ngành tư pháp LUAT020 Nguyễn Khánh Hùng 934140783 hungnk@tdmu.edu.vn D19LUTP03
68 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật chuyên ngành tư pháp LUAT023 Ung Thị Ngọc Nhung 979788509 nhungutn@tdmu.edu.vn D18LUTP03
69 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật chuyên ngành tư pháp LUAT032 Nguyễn Thị Khánh Ly 916999205 lyntk@tdmu.edu.vn D19LUTP04
70 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật chuyên ngành tư pháp LUAT046 Huỳnh Minh Quân 985034233 quanhm@tdmu.edu.vn D19LUTP01
71 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật chuyên ngành tư pháp LUAT047 Nguyễn Thị Kim Quyên 917030878 quyenntk@tdmu.edu.vn D18LUTP01
72 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật chuyên ngành tư pháp LUAT047 Nguyễn Thị Kim Quyên 917030878 quyenntk@tdmu.edu.vn D18LUTP02
73 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật chuyên ngành tư pháp TDMU192 Trần Huynh 937540817 legalpartnersvn@gmail.com D19LUTP02
74 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý Đất đai KHQL032 Nguyễn Lê Tấn Đạt 386787234 datnlt@tdmu.edu.vn D21QLDD01
75 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý Đất đai KKTR034 Lê Thị Lan Trâm 938282730 tramltl@tdmu.edu.vn D18DD01
76 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý Đất đai KKTR034 Lê Thị Lan Trâm 938282730 tramltl@tdmu.edu.vn D20QLDD01
77 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý Đất đai QLDD001 Nguyễn Hồng Lanh 920357313 lanhnh@tdmu.edu.vn D19DD01
78 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý Nhà nước CNTT042 Vũ Thị Cúc 366650100 cucvt@tdmu.edu.vn D20QLNN01
79 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý Nhà nước KHQL020 Lê Văn Khoa 935238283 khoalv@tdmu.edu.vn D20QLNN02
80 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý Nhà nước KHQL025 Võ Thị Cẩm Tú 975468705 tuvtc@tdmu.edu.vn D21QLNN01
81 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý Nhà nước LLCT019 Bùi Thanh Xuân 908303488 xuanbt@tdmu.edu.vn D19QN02
82 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý Nhà nước LLCT021 Nguyễn Phương Lan 904591999 lannp@tdmu.edu.vn D19QN01
83 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý Nhà nước LUAT031 Nguyễn Trường Sơn 967600578 sonnt.luat@tdmu.edu.vn D18QN01
84 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý Nhà nước LUAT031 Nguyễn Trường Sơn 967600578 sonnt.luat@tdmu.edu.vn D18QN02
85 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý Nhà nước LUAT045 Dương Đình Thảo 915818174 thaodd@tdmu.edu.vn D21QLNN02
86 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý Nhà nước QLNN001 Nguyễn Thị Hoa 915999957 hoant.khql@tdmu.edu.vn D21QLNN03
87 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý Nhà nước TDMU087 Nguyễn Thị Hòa 945780807 hoant@tdmu.edu.vn D18QN03
88 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý Nhà nước TDMU087 Nguyễn Thị Hòa 945780807 hoant@tdmu.edu.vn D18QN04
89 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý tài nguyên và môi trường KHMT014 Nguyễn Thị Xuân Hạnh 933114691 hanhntx@tdmu.edu.vn D18QM01
90 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý tài nguyên và môi trường KHMT014 Nguyễn Thị Xuân Hạnh 933114691 hanhntx@tdmu.edu.vn D18QM02
91 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý tài nguyên và môi trường KHMT023 Bùi Thị Ngọc Bích 909553410 bichbtn@tdmu.edu.vn D20QLMT01
92 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý tài nguyên và môi trường KHMT031 Nguyễn Thanh Quang 903378778 quangnt.mt@tdmu.edu.vn D19QM01
93 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý tài nguyên và môi trường KHMT035 Bùi Phạm Phương Thanh 909879102 buiphamphuongthanh2412 @gmail.com D19QM02
94 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý tài nguyên và môi trường KHQL007 Nguyễn Thị Loan 969203939 loannt@tdmu.edu.vn D21QLMT01
95 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quốc tế học TDMU052 Vương Quốc Khanh 983375627 khanhvq@tdmu.edu.vn D20QTHO01
96 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quốc tế học XHNV050 Lê Thị Bích Ngọc 902389489 ngocltb@tdmu.edu.vn D19QH01
97 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quốc tế học XHNV058 Nguyễn Hà Trang 909902301 trangnh@tdmu.edu.vn D21QHQT01
98 Khoa Kiến trúc ĐH Công nghệ Chế biến Lâm sản CBLS003 Dương Tấn Cường 937484493 cuongdt@tdmu.edu.vn D20KNGO01
99 Khoa Kiến trúc ĐH Công nghệ Chế biến Lâm sản KKTR039 Lê Công Huấn 912680898 huanlc@tdmu.edu.vn D19CB01
100 Khoa Kiến trúc ĐH Công nghệ Chế biến Lâm sản TDMU203 Tường Thị Thu Hằng 974807598 ttthang@tdmu.edu.vn D21KNGO01
101 Khoa Kiến trúc ĐH Kiến trúc KKTR024 Phạm Minh Sơn 903480581 sonpm@tdmu.edu.vn D17KTR01
102 Khoa Kiến trúc ĐH Kiến trúc KKTR026 Nguyễn Đức Trọng 949799988 trongnd@tdmu.edu.vn D17KTR02
103 Khoa Kiến trúc ĐH Kiến trúc KKTR053 Nguyễn Trần Tường Ly 944662910 lyntt@tdmu.edu.vn D19KR01
104 Khoa Kiến trúc ĐH Kiến trúc KKTR056 Lý Thị Ngọc Diễm 365961099 diemltn@tdmu.edu.vn D20KITR01
105 Khoa Kiến trúc ĐH Kiến trúc KKTR059 Lê Mậu Duy Quang 909111009 quanglmd@tdmu.edu.vn D21KITR01
106 Khoa Kiến trúc ĐH Kiến trúc QHDT002 Ngô Đình Nguyên Khôi 903659290 khoindn@tdmu.edu.vn D18KTR01
107 Khoa Kiến trúc ĐH Kỹ thuật Xây dựng KHXD028 Đỗ Thị Ngọc Tam 938869938 tamdtn@tdmu.edu.vn D20KTXD01
108 Khoa Kiến trúc ĐH Kỹ thuật Xây dựng KHXD030 Nguyễn Ngọc Hưng 939272901 hungnn@tdmu.edu.vn D19XD01
109 Khoa Kiến trúc ĐH Kỹ thuật Xây dựng KHXD042 Phú Thị Tuyết Nga 918886888 ngaptt@tdmu.edu.vn D18XDDD01
110 Khoa Kiến trúc ĐH Kỹ thuật Xây dựng KHXD048 Trần Hoàng Tín 934566399 tinth@tdmu.edu.vn D21KTXD02
111 Khoa Kiến trúc ĐH Kỹ thuật Xây dựng KKTR020 Võ Thanh Hùng 937558882 hungvt@tdmu.edu.vn D21KTXD01
112 Khoa Kiến trúc ĐH Kỹ thuật Xây dựng KHXD008 Ngô Bảo 903852554 baon@tdmu.edu.vn D17XDDD01
113 Khoa Kiến trúc ĐH Quản lý đô thị KHXD041 Nguyễn Hải Linh 903808980 linhnh@tdmu.edu.vn D20QLDT01
114 Khoa Kiến trúc ĐH Quản lý đô thị KHXD049 Nguyễn Văn Dương 973868282 duongnv@tdmu.edu.vn D21QLDT01
115 Khoa Kiến trúc ĐH Quy hoạch vùng – đô thị KHQL005 Cù Thị Ánh Tuyết 774400777 tuyetcta@tdmu.edu.vn D20QHDT01
116 Khoa Kiến trúc ĐH Quy hoạch vùng – đô thị KHQL006 Hoàng Anh 945797728 anhh@tdmu.edu.vn D18QD01
117 Khoa Kiến trúc ĐH Quy hoạch vùng – đô thị KKTR031 Phạm Việt Quang 904349519 quangpv@tdmu.edu.vn D19QD01
118 Khoa Kiến trúc ĐH Quy hoạch vùng – đô thị KKTR033 Huỳnh Kim Pháp 935615665 phaphk@tdmu.edu.vn D21QHDT01
119 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán KKTE191 Phạm Thị Phương Thảo 987088978 thaoptp@tdmu.edu.vn D19KT05
120 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán KKTE191 Phạm Thị Phương Thảo 987088978 thaoptp@tdmu.edu.vn D20KETO05
121 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán KETO002 Mai Hoàng Hạnh 916455353 hanhmh@tdmu.edu.vn D20KETO07
122 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán KETO002 Mai Hoàng Hạnh 916455353 hanhmh@tdmu.edu.vn D21KETO09
123 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán KHGD024 Nguyễn Lê Hải Hà 977075745 hanlh@tdmu.edu.vn D19KT02
124 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán KHGD024 Nguyễn Lê Hải Hà 977075745 hanlh@tdmu.edu.vn D19KT09
125 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán TDMU287 Vũ Công Danh 784227084 danhvc@tdmu.edu.vn D19KT08
126 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán KHTN010 Lê Thị Huỳnh Như 914052393 nhulth@tdmu.edu.vn D20QTKD09
127 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán KHTN079 Dương Thanh Huyền 932005496 huyendt@tdmu.edu.vn D19KT07
128 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán KHTN090 Nguyễn Minh Điện 974211811 nmdien81@gmail.com D19KT06
129 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán KKTE006 Nguyễn Thị Diện 947632263 diennt@tdmu.edu.vn D19KT04
130 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán KKTE006 Nguyễn Thị Diện 947632263 diennt@tdmu.edu.vn D20KETO03
131 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán KKTE049 Nguyễn Hữu Tịnh 918047289 tinhnh@tdmu.edu.vn D20KETO06
132 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán KKTE049 Nguyễn Hữu Tịnh 918047289 tinhnh@tdmu.edu.vn D20KETO11
133 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán KKTE104 Mã Phượng Quyên 949685068 quyenmp@tdmu.edu.vn D18KT08
134 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán KKTE104 Mã Phượng Quyên 949685068 quyenmp@tdmu.edu.vn D21KETO03
135 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán KKTE100 Phạm Bình An 907662017 anpb@tdmu.edu.vn D21KETO04
136 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán KKTE100 Phạm Bình An 907662017 anpb@tdmu.edu.vn KBV19KT101
137 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán KKTE108 Huỳnh Thị Xuân Thùy 933915037 thuyhtx@tdmu.edu.vn D18KT07
138 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán KKTE108 Huỳnh Thị Xuân Thùy 933915037 thuyhtx@tdmu.edu.vn D21KETO02
139 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán KKTE123 Nguyễn Thị Hoàng Yến 976481632 hoangyennt@tdmu.edu.vn D18KT02
140 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán KKTE123 Nguyễn Thị Hoàng Yến 976481632 hoangyennt@tdmu.edu.vn D21KETO01
141 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán KKTE127 Lê Quỳnh Hoa 377065876 hoalq@tdmu.edu.vn D18KT05
142 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán KKTE141 Nguyễn Vương Thành Long 983007585 longnvt@tdmu.edu.vn D21KETO05
143 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán KKTE141 Nguyễn Vương Thành Long 983007585 longnvt@tdmu.edu.vn KLB18KT201
144 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán KKTE167 Nguyễn Thị Hải Linh 938803478 linhnth@tdmu.edu.vn D20KETO10
145 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán KKTE167 Nguyễn Thị Hải Linh 938803478 linhnth@tdmu.edu.vn D21KETO10
146 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán KKTE168 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 985285679 nguyetnta@tdmu.edu.vn D21KETO08
147 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán KKTE168 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 985285679 nguyetnta@tdmu.edu.vn K203VB.KETO01
148 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán KKTE169 Nguyễn Ngọc Giàu 384745855 haht@tdmu.edu.vn K201CD.KT01
149 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán KKTE169 Nguyễn Ngọc Giàu 384745855 giaunn@tdmu.edu.vn K203CD.KETO01
150 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán KKTE170 Nguyễn Trần Thủy Tiên 398941856 tienntt@tdmu.edu.vn D18KT04
151 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán KKTE170 Nguyễn Trần Thủy Tiên 398941856 lynl@tdmu.edu.vn K202TC.KETO01
152 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán KKTE174 Trịnh Quỳnh Lê 982024345 letq@tdmu.edu.vn D18KT03
153 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán KKTE174 Trịnh Quỳnh Lê 982024345 letq@tdmu.edu.vn D20KETO04
154 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán KKTE177 Nguyễn Thế Huân 933037789 huannt@tdmu.edu.vn D20KETO01
155 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán KKTE177 Nguyễn Thế Huân 933037789 huannt@tdmu.edu.vn D20KETO08
156 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán KKTE181 Phạm Đình Xí 907734739 xipd@tdmu.edu.vn D18KT06
157 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán KKTE181 Phạm Đình Xí 907734739 xipd@tdmu.edu.vn D21KETO07
158 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán KKTE186 Lê Thị Mỹ Hương 907909038 huongltm@tdmu.edu.vn D20KETO09
159 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán KKTE186 Lê Thị Mỹ Hương 907909038 huongltm@tdmu.edu.vn D21KETO06
160 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán KKTE187 Nguyễn Hữu Luân 975133142 luannh@tdmu.edu.vn D19KT01
161 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán KKTE187 Nguyễn Hữu Luân 975133142 luannh@tdmu.edu.vn D19KT03
162 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán KKTE189 Huỳnh Thị Như Ý 775599901 yhtn@tdmu.edu.vn K211LD.KETO01
163 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán LOQL004 Nguyễn Hoàng Hải 948241795 hainh@tdmu.edu.vn D20KETO02
164 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán QTKD004 Phạm Minh Quyên 388356799 quyenpm@tdmu.edu.vn D18KT01
165 Khoa Kinh Tế ĐH Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng KHNN087 Nguyễn Thị Như Thanh 386515215 thanhntn@tdmu.edu.vn D20LOQL02
166 Khoa Kinh Tế ĐH Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng KHNN087 Nguyễn Thị Như Thanh 386515215 thanhntn@tdmu.edu.vn D21LOQL02
167 Khoa Kinh Tế ĐH Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng KKTE095 Bùi Thành Tâm 989869750 tambt@tdmu.edu.vn D19LO01
168 Khoa Kinh Tế ĐH Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng KKTE095 Bùi Thành Tâm 989869750 tambt@tdmu.edu.vn D21LOQL06
169 Khoa Kinh Tế ĐH Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng KKTE105 Nguyễn Nhật Khánh Uyên 912651727 uyennnk@tdmu.edu.vn D20LOQL05
170 Khoa Kinh Tế ĐH Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng KKTE105 Nguyễn Nhật Khánh Uyên 912651727 uyennnk@tdmu.edu.vn D21LOQL05
171 Khoa Kinh Tế ĐH Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng KKTE176 Huỳnh Lâm Hoài Anh 937007937 anhhlh@tdmu.edu.vn D20LOQL03
172 Khoa Kinh Tế ĐH Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng KKTE176 Huỳnh Lâm Hoài Anh 937007937 anhhlh@tdmu.edu.vn D21LOQL03
173 Khoa Kinh Tế ĐH Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng TDMU194 Trần Minh Thương 903623412 thuongtm@tdmu.edu.vn D20LOQL04
174 Khoa Kinh Tế ĐH Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng TDMU194 Trần Minh Thương 903623412 thuongtm@tdmu.edu.vn D21LOQL04
175 Khoa Kinh Tế ĐH Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng TDMU202 Nguyễn Thanh An 918278017 ntan@tdmu.edu.vn D20LOQL01
176 Khoa Kinh Tế ĐH Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng TDMU202 Nguyễn Thanh An 918278017 ntan@tdmu.edu.vn D21LOQL01
177 Khoa Kinh Tế ĐH Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng TDMU248 Cao Hoài Thương 583074242 thuongch@tdmu.edu.vn D19LO02
178 Khoa Kinh Tế ĐH Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng TDMU248 Cao Hoài Thương 583074242 thuongch@tdmu.edu.vn D21LOQL07
179 Khoa Kinh Tế ĐH Quản lý công nghiệp KKTE020 Nguyễn Vương Băng Tâm 982828469 tamnvb@tdmu.edu.vn D18QC02
180 Khoa Kinh Tế ĐH Quản lý công nghiệp KKTE020 Nguyễn Vương Băng Tâm 982828469 tamnvb@tdmu.edu.vn D20QLCN01
181 Khoa Kinh Tế ĐH Quản lý công nghiệp KKTE054 Nguyễn Xuân Thọ 911777546 thonx@tdmu.edu.vn D18QC01
182 Khoa Kinh Tế ĐH Quản lý công nghiệp KKTE054 Nguyễn Xuân Thọ 911777546 thonx@tdmu.edu.vn D20QLCN02
183 Khoa Kinh Tế ĐH Quản lý công nghiệp KKTE077 Nguyễn Xuân Trang 938266799 trangnx@tdmu.edu.vn D19QC01
184 Khoa Kinh Tế ĐH Quản lý công nghiệp KKTE077 Nguyễn Xuân Trang 938266799 trangnx@tdmu.edu.vn D19QC02
185 Khoa Kinh Tế ĐH Quản lý công nghiệp KKTE184 Ngô Linh Ly 977441471 lynl@tdmu.edu.vn D21QLCN01
186 Khoa Kinh Tế ĐH Quản lý công nghiệp KKTE185 Hồ Thị Hà 909528522 haht@tdmu.edu.vn D21QLCN02
187 Khoa Kinh Tế ĐH Quản lý công nghiệp LOQL004 Nguyễn Hoàng Hải 948241795 hainh@tdmu.edu.vn D20QLCN03
188 Khoa Kinh tế ĐH Quản trị kinh doanh KHNN001 Trần Thị Thanh Hằng 908303386 hangttt@tdmu.edu.vn KVV18QT201
189 Khoa Kinh tế ĐH Quản trị kinh doanh KHTN061 Mai Thị Ngọc Lan Thanh 947361139 thanhmtnl@tdmu.edu.vn D19QT03
190 Khoa Kinh tế ĐH Quản trị kinh doanh KHTN075 Nguyễn Thị Lợi 984203146 tinhht@tdmu.edu.vn D20QTKD08
191 Khoa Kinh tế ĐH Quản trị kinh doanh KHTN081 Nguyễn Hoàng Như Mai 947371237 mainhn@tdmu.edu.vn D20QTKD02
192 Khoa Kinh tế ĐH Quản trị kinh doanh KHTN081 Nguyễn Hoàng Như Mai 947371237 mainhn@tdmu.edu.vn D21QTKD13
193 Khoa Kinh tế ĐH Quản trị kinh doanh KKTE012 Phạm Thị Thanh Thủy 971956060 thuyptt@tdmu.edu.vn D18QT08
194 Khoa Kinh tế ĐH Quản trị kinh doanh KKTE012 Phạm Thị Thanh Thủy 971956060 thuyptt@tdmu.edu.vn D21QTKD08
195 Khoa Kinh tế ĐH Quản trị kinh doanh KKTE013 Huỳnh Thạnh 988004027 thanhh@tdmu.edu.vn D18QT05
196 Khoa Kinh tế ĐH Quản trị kinh doanh KKTE013 Huỳnh Thạnh 988004027 thanhh@tdmu.edu.vn D21QTKD01
197 Khoa Kinh tế ĐH Quản trị kinh doanh KKTE026 Phạm Như Bình 914055955 binhpn@tdmu.edu.vn D21QTKD07
198 Khoa Kinh tế ĐH Quản trị kinh doanh KKTE026 Phạm Như Bình 914055955 binhpn@tdmu.edu.vn K201VL.QT01
199 Khoa Kinh tế ĐH Quản trị kinh doanh KKTE033 Hoàng Nguyên Phương 934127692 phuonghn@tdmu.edu.vn D19QT08
200 Khoa Kinh tế ĐH Quản trị kinh doanh KKTE033 Hoàng Nguyên Phương 934127692 phuonghn@tdmu.edu.vn D21QTKD03
201 Khoa Kinh tế ĐH Quản trị kinh doanh KKTE052 Đỗ Thị Ý Nhi 919520520 nhidty@tdmu.edu.vn D18QT06
202 Khoa Kinh tế ĐH Quản trị kinh doanh KKTE052 Đỗ Thị Ý Nhi 919520520 nhidty@tdmu.edu.vn D21QTKD04
203 Khoa Kinh tế ĐH Quản trị kinh doanh KKTE060 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 946705959 oanhnth@tdmu.edu.vn D19QT06
204 Khoa Kinh tế ĐH Quản trị kinh doanh KKTE060 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 946705959 oanhnth@tdmu.edu.vn D20QTKD11
205 Khoa Kinh tế ĐH Quản trị kinh doanh KKTE062 Nguyễn Nam Khoa 908842979 khoann@tdmu.edu.vn D19QT05
206 Khoa Kinh tế ĐH Quản trị kinh doanh KKTE062 Nguyễn Nam Khoa 908842979 khoann@tdmu.edu.vn D20QTKD07
207 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị kinh doanh KKTE079 Mai Văn Luông 938246552 luongmv@tdmu.edu.vn D19QT10
208 Khoa Kinh tế ĐH Quản trị kinh doanh KKTE112 Trần Thành Hạnh 832556144 hanhtt@tdmu.edu.vn D21QTKD12
209 Khoa Kinh tế ĐH Quản trị kinh doanh KKTE112 Trần Thành Hạnh 832556144 hanhtt@tdmu.edu.vn K203VL.QTKD01
210 Khoa Kinh tế ĐH Quản trị kinh doanh KKTE126 Trương Hải Huyền Thanh 949056971 thanhthh@tdmu.edu.vn D19QT09
211 Khoa Kinh tế ĐH Quản trị kinh doanh KKTE126 Trương Hải Huyền Thanh 949056971 thanhthh@tdmu.edu.vn D20QTKD06
212 Khoa Kinh tế ĐH Quản trị kinh doanh KKTE128 Khương Thị Huế 907488955 huekt@tdmu.edu.vn D19QT04
213 Khoa Kinh tế ĐH Quản trị kinh doanh KKTE128 Khương Thị Huế 907488955 huekt@tdmu.edu.vn D21QTKD11
214 Khoa Kinh tế ĐH Quản trị kinh doanh KKTE129 Phan Tấn Lực 984252522 lucpt@tdmu.edu.vn D19QT01
215 Khoa Kinh tế ĐH Quản trị kinh doanh KKTE129 Phan Tấn Lực 984252522 lucpt@tdmu.edu.vn D20QTKD05
216 Khoa Kinh tế ĐH Quản trị kinh doanh KKTE138 Huỳnh Thị Thanh Loan 908675542 loanhtt@tdmu.edu.vn D18QT01
217 Khoa Kinh tế ĐH Quản trị kinh doanh KKTE138 Huỳnh Thị Thanh Loan 908675542 loanhtt@tdmu.edu.vn D21QTKD05
218 Khoa Kinh tế ĐH Quản trị kinh doanh KKTE140 Võ Hoàng Ngọc Thủy 933230393 thuyvhn@tdmu.edu.vn D18QT02
219 Khoa Kinh tế ĐH Quản trị kinh doanh KKTE140 Võ Hoàng Ngọc Thủy 933230393 thuyvhn@tdmu.edu.vn D21QTKD06
220 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị kinh doanh KKTE175 Đoàn Việt Hùng 946773878 hungdv@tdmu.edu.vn D20QTKD03
221 Khoa Kinh tế ĐH Quản trị kinh doanh KKTE179 Võ Lê Quỳnh Lam 902991546 lamvlq@tdmu.edu.vn D18QT07
222 Khoa Kinh tế ĐH Quản trị kinh doanh KKTE179 Võ Lê Quỳnh Lam 902991546 lamvlq@tdmu.edu.vn D21QTKD09
223 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị kinh doanh KKTE184 Ngô Linh Ly 977441471 lynl@tdmu.edu.vn D20QTKD01
224 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị kinh doanh KKTE185 Hồ Thị Hà 909528522 haht@tdmu.edu.vn D20QTKD04
225 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị kinh doanh KKTE190 Trần Dương Minh Chuyên 903687402 chuyentdm@tdmu.edu.vn D20QTKD10
226 Khoa Kinh tế ĐH Quản trị kinh doanh KKTE190 Trần Dương Minh Chuyên 903687402 chuyentdm@tdmu.edu.vn D21QTKD15
227 Khoa Kinh tế ĐH Quản trị kinh doanh QTKD002 Trần Thụy Vũ 915409093 vutt@tdmu.edu.vn D19QT02
228 Khoa Kinh tế ĐH Quản trị kinh doanh QTKD002 Trần Thụy Vũ 915409093 vutt@tdmu.edu.vn D21EN.QTKD01
229 Khoa Kinh tế ĐH Quản trị kinh doanh QTKD005 Trần Phan Thanh Hằng 982065240 hangtpt@tdmu.edu.vn D18QT04
230 Khoa Kinh tế ĐH Quản trị kinh doanh QTKD005 Trần Phan Thanh Hằng 982065240 hangtpt@tdmu.edu.vn D21QTKD14
231 Khoa Kinh tế ĐH Quản trị kinh doanh TDMU140 Huỳnh Công Phượng 909562555 phuonghc@tdmu.edu.vn D19QT07
232 Khoa Kinh tế ĐH Quản trị kinh doanh TDMU140 Huỳnh Công Phượng 909562555 phuonghc@tdmu.edu.vn K201CD.QT01
233 Khoa Kinh tế ĐH Quản trị kinh doanh TDMU162 Nguyễn Hồng Quyên 914327389 quyennh@tdmu.edu.vn D18QT03
234 Khoa Kinh tế ĐH Quản trị kinh doanh TDMU162 Nguyễn Hồng Quyên 914327389 quyennh@tdmu.edu.vn D21QTKD02
235 Khoa Kinh tế ĐH Quản trị kinh doanh TDMU230 Trần Thị Cẩm Vân 983090926 vanttc@tdmu.edu.vn D18QT09
236 Khoa Kinh tế ĐH Quản trị kinh doanh TDMU230 Trần Thị Cẩm Vân 983090926 vanttc@tdmu.edu.vn D21QTKD10
237 Khoa Kinh tế ĐH Quản trị kinh doanh KHXD029 Nguyễn Thị Văn Chương 936149648 chuongntv@tdmu.edu.vn K212VV.QTKD01
238 Khoa Kinh tế ĐH Quản trị kinh doanh KHXD029 Nguyễn Thị Văn Chương 936149648 chuongntv@tdmu.edu.vn K212BV.QTKD01
239 Khoa Kinh tế ĐH Quản trị kinh doanh KKTE180 Nguyễn Thị Khánh Hảo 967019993 haontk@tdmu.edu.vn K212LD.QTKD01
240 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng KKTE045 Nguyễn Thị Thanh Hoa 918044433 nthoa@tdmu.edu.vn D18TC03
241 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng KKTE045 Nguyễn Thị Thanh Hoa 918044433 nthoa@tdmu.edu.vn D21TCNH03
242 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng KKTE046 Nguyễn Thị Kim Ngân 909573066 nganntk@tdmu.edu.vn D20TCNH04
243 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng KKTE046 Nguyễn Thị Kim Ngân 909573066 nganntk@tdmu.edu.vn D20TCNH05
244 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng KKTE067 Phạm Công Độ 919010182 dopc@tdmu.edu.vn D20TCNH07
245 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng KKTE067 Phạm Công Độ 919010182 dopc@tdmu.edu.vn D21TCNH07
246 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng KKTE078 Lâm Nguyễn Hoài Diễm 939047627 diemlnh@tdmu.edu.vn D20TCNH01
247 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng KKTE078 Lâm Nguyễn Hoài Diễm 939047627 diemlnh@tdmu.edu.vn D21TCNH05
248 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng KKTE079 Mai Văn Luông 938246552 luongmv@tdmu.edu.vn D21TCNH01
249 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng KKTE103 Nguyễn Thế Mẫn 815557903 mannt@tdmu.edu.vn D20TCNH03
250 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng KKTE103 Nguyễn Thế Mẫn 815557903 mannt@tdmu.edu.vn D20TCNH06
251 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng KKTE114 Hà Lâm Oanh 983669468 oanhhl@tdmu.edu.vn D19TC02
252 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng KKTE114 Hà Lâm Oanh 983669468 oanhhl@tdmu.edu.vn D21TCNH08
253 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng KKTE127 Lê Quỳnh Hoa 377065876 hoalq@tdmu.edu.vn D19TC01
254 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng KKTE131 Võ Hoàng Oanh 355125089 oanhvh@tdmu.edu.vn D19TC03
255 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng KKTE131 Võ Hoàng Oanh 355125089 oanhvh@tdmu.edu.vn D20TCNH09
256 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng KKTE166 Huỳnh Thị Thanh Trúc 908599449 truchtt@tdmu.edu.vn D20TCNH02
257 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng KKTE166 Huỳnh Thị Thanh Trúc 908599449 truchtt@tdmu.edu.vn D21TCNH06
258 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng KKTE175 Đoàn Việt Hùng 946773878 hungdv@tdmu.edu.vn D21TCNH02
259 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng QTKD004 Phạm Minh Quyên 918166277 quyenpm@tdmu.edu.vn D19TC04
260 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng TCNH001 Nguyễn Văn Chiến 904391187 chiennv@tdmu.edu.vn D18TC02
261 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng TCNH002 Nguyễn Hoàng Chung 906672588 chungnh@tdmu.edu.vn D18TC01
262 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng TDMU197 Nguyễn Thị Thanh Hà 918458106 hantt@tdmu.edu.vn D18TC04
263 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng TDMU197 Nguyễn Thị Thanh Hà 918458106 hantt@tdmu.edu.vn D20TCNH08
264 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng TDMU206 Nguyễn Thanh Nguyên 368287777 nguyennt@tdmu.edu.vn D18TC05
265 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng TDMU206 Nguyễn Thanh Nguyên 368287777 nguyennt@tdmu.edu.vn D21TCNH04
266 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh AMNH002 Đỗ Hữu Sinh 905525951 sinhdh@tdmu.edu.vn D18AV02
267 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh AMNH003 Ngô Phạm Toán 912356128 toannp@tdmu.edu.vn D18AV03
268 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh CNVH004 Lê Thị Lệ 912062236 letl@tdmu.edu.vn D18AV04
269 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh CTHO001 Nguyễn Thế Vinh 986865225 vinhnt.khql@tdmu.edu.vn D18AV06
270 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh KHMT034 Lê Thị Đào 963783154 daolt@tdmu.edu.vn D19AV07
271 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh KHNN005 Nguyễn Thị Phước Bình 989215135 binhntp@tdmu.edu.vn D19AV09
272 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh KHNN005 Nguyễn Thị Phước Bình 989215135 binhntp@tdmu.edu.vn D19AV10
273 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh KHNN007 Nguyễn Thị Xuân Hồng 938557191 hongntx@tdmu.edu.vn D21NNAN01
274 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh KHNN007 Nguyễn Thị Xuân Hồng 938557191 hongntx@tdmu.edu.vn K202CD.NNAN01
275 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh KHNN008 Nguyễn Thị Kiều Hương 942970484 huongntk@tdmu.edu.vn D20NNAN01
276 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh KHNN008 Nguyễn Thị Kiều Hương 942970484 huongntk@tdmu.edu.vn D20NNAN02
277 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh KHNN009 Tào Thị Thụy Khê 902934854 khettt@tdmu.edu.vn D21NNAN02
278 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh KHNN009 Tào Thị Thụy Khê 902934854 khettt@tdmu.edu.vn K202VB.NNAN01
279 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh KHNN010 Lê Hoàng Kim 945858850 kimlh@tdmu.edu.vn D19AV01
280 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh KHNN010 Lê Hoàng Kim 945858850 kimlh@tdmu.edu.vn D21NNAN10
281 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh KHNN043 Cao Xuân Thọ 903079289 thocx@tdmu.edu.vn K202VB.NNAN02
282 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh KHNN043 Cao Xuân Thọ 903079289 thocx@tdmu.edu.vn K202VB.NNAN04
283 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh KHNN062 Trần Ngọc Mai 707675785 maitn@tdmu.edu.vn D19AV03
284 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh KHNN062 Trần Ngọc Mai 707675785 maitn@tdmu.edu.vn K202VB.NNAN03
285 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh KHNN073 Âu Minh Triết 918875507 trietam@tdmu.edu.vn D19AV08
286 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh KHNN080 Nguyễn Thị Ngọc Châu 916722747 chauntn@tdmu.edu.vn D20NNAN05
287 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh KHNN080 Nguyễn Thị Ngọc Châu 916722747 chauntn@tdmu.edu.vn D20NNAN06
288 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh KHNN086 Võ Thị Hải Yến 906355538 yenvth@tdmu.edu.vn K212BV.NNAN01
289 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh KHNN086 Võ Thị Hải Yến 906355538 yenvth@tdmu.edu.vn KLB19AV101
290 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh KHMT020 Phạm Thị Mỹ Trâm 986137349 tramptm@tdmu.edu.vn KBV19AV101
291 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh KHNN089 Lưu Hoàng Mai 913726662 mailh@tdmu.edu.vn D19AV05
292 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh KHNN089 Lưu Hoàng Mai 913726662 mailh@tdmu.edu.vn D19AV06
293 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh KHNN099 Nguyễn Thị Hồng Quế 973004991 quenth@tdmu.edu.vn D20NNAN09
294 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh KHNN099 Nguyễn Thị Hồng Quế 973004991 quenth@tdmu.edu.vn D21NNAN05
295 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh KHNN100 Nguyễn Thụy Hồng Ngân 909267168 ngannth@tdmu.edu.vn K201VB.AV01
296 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh KHNN103 Võ Kim Hà 913610731 havk@tdmu.edu.vn D20NNAN08
297 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh KHNN103 Võ Kim Hà 913610731 havk@tdmu.edu.vn D21NNAN06
298 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh KHNN105 Nguyễn Thanh Vân 965488757 vannt.nn@tdmu.edu.vn D20NNAN10
299 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh KHNN105 Nguyễn Thanh Vân 965488757 vannt.nn@tdmu.edu.vn KVV18AV201
300 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh KHNN109 Nguyễn Hoàng Minh Đức 387218664 ducnhm@tdmu.edu.vn D21NNAN03
301 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh KHNN109 Nguyễn Hoàng Minh Đức 387218664 ducnhm@tdmu.edu.vn K203VB.NNAN01
302 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh KHNN115 Lê Tiến Dũng 934696820 dunglt@tdmu.edu.vn D20NNAN07
303 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh KHNN115 Lê Tiến Dũng 934696820 dunglt@tdmu.edu.vn D21NNAN04
304 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh KHNN120 Nguyễn Thành Thái 933268000 thaint@tdmu.edu.vn D20NNAN04
305 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh KHNN120 Nguyễn Thành Thái 933268000 thaint@tdmu.edu.vn D21NNAN09
306 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh KHQL023 Hoàng Lê Thụy Thùy Trang 378206028 tranghltt@tdmu.edu.vn D18AV08
307 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh KHQL029 Đinh Hoàng Hải 906989993 haidh@tdmu.edu.vn D18AV09
308 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh KHTN067 Phan Văn Huấn 918153596 huanpv@tdmu.edu.vn K201VL.AV01
309 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh KNN002 Đào Quang Trường 363757476 truongđq@tdmu.edu.vn D20NNAN03
310 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh KNN002 Đào Quang Trường 363757476 truongđq@tdmu.edu.vn D21NNAN07
311 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh KNN005 Trần Thị Lệ Thu 336624353 thuttl@tdmu.edu.vn D21NNAN08
312 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh KNN005 Trần Thị Lệ Thu 336624353 thuttl@tdmu.edu.vn K203CD.NNAN01
313 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh SPTM005 Nguyễn Thị Thu 385937679 thunt@tdmu.edu.vn D18AV05
314 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh TDMU089 Vũ Thị Ngọc Bích 988332283 bichvu13@gmail.com D19AV04
315 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh TDMU284 Trần Thanh Nhã 907256156 nhatt@tdmu.edu.vn D18AV07
316 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh XHNV011 Phan Văn Trung 983076385 trungpv@tdmu.edu.vn D18AV01
317 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Hàn Quốc KNN007 Nguyễn Thị Quỳnh Mai 984383115 maintq@tdmu.edu.vn D21NNHQ01
318 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Hàn Quốc KNN008 Nguyễn Thị Lãm Thúy 908896667 thuyntl@tdmu.edu.vn D21NNHQ02
319 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Hàn Quốc KNN011 Nguyễn Thị Hương Ly 902457074 lynth@tdmu.edu.vn D21NNHQ03
320 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc KHMT005 Nguyễn Bằng Phi 919888401 phinb@tdmu.edu.vn D18TQ01
321 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc KHMT019 Thuỷ Châu Tờ 914478275 totc@tdmu.edu.vn D18TQ02
322 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc KHMT036 Nguyễn Thị Liên 904762844 liennt@tdmu.edu.vn D18TQ03
323 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc KNN016 Tô Trung Nam namtt@tdmu.edu.vn K212VV.NNTQ01
324 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc KNN017 Tô Trung Nam namtt@tdmu.edu.vn K212BV.NNTQ01
325 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc KHNN017 Nguyễn Ngọc Thảo 333202024 thaonn@tdmu.edu.vn D19TQ06
326 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc KHNN017 Nguyễn Ngọc Thảo 333202024 thaonn@tdmu.edu.vn D21NNTQ08
327 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc KHNN036 Liêu Nhữ Uy 937339391 uyln@tdmu.edu.vn K202VB.NNTQ01
328 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc KHNN036 Liêu Nhữ Uy 937339391 uyln@tdmu.edu.vn K202VL.NNTQ01
329 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc KHNN073 Âu Minh Triết 918875507 trietam@tdmu.edu.vn D21NNTQ06
330 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc KHNN076 Nguyễn Văn Thái 987579599 thainv@tdmu.edu.vn D19TQ03
331 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc KHNN076 Nguyễn Văn Thái 987579599 thainv@tdmu.edu.vn D21NNTQ07
332 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc KHNN093 Ngô Hương Hoa 792122291 hoanh@tdmu.edu.vn KBV18TQ201
333 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc KHNN100 Nguyễn Thụy Hồng Ngân 909267168 ngannth@tdmu.edu.vn D21NNTQ09
334 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc KHNN116 Phạm Nguyễn Nhật Minh 946305306 minhpnn@tdmu.edu.vn D20NNTQ01
335 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc KHNN116 Phạm Nguyễn Nhật Minh 946305306 minhpnn@tdmu.edu.vn D20NNTQ02
336 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc KHNN135 Đào Thị Hà 849679912 hadt@tdmu.edu.vn D20NNTQ07
337 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc KHNN135 Đào Thị Hà 849679912 hadt@tdmu.edu.vn D21NNTQ05
338 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc KHTN002 Nguyễn Anh Dũng 907860388 dungna@tdmu.edu.vn D18TQ05
339 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc KHTN047 Nguyễn Bá Tư 826807831 tunb@tdmu.edu.vn D18TQ06
340 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc KHTN078 Phạm Đình Dũ 979665444 dupd@tdmu.edu.vn D18TQ04
341 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc KNN004 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 335503476 anhntn@tdmu.edu.vn D20NNTQ04
342 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc KNN004 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 335503476 anhntn@tdmu.edu.vn D21NNTQ01
343 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc KNN007 Nguyễn Thị Quỳnh Mai 984383115 maintq@tdmu.edu.vn D20NNTQ06
344 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc KNN008 Nguyễn Thị Lãm Thúy 908896667 thuyntl@tdmu.edu.vn D20NNTQ08
345 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc KNN009 Đoàn Văn Hảo 932375145 haodv@tdmu.edu.vn D20NNTQ03
346 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc KNN009 Đoàn Văn Hảo 932375145 haodv@tdmu.edu.vn D21NNTQ03
347 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc KNN010 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 397644863 hienntn@tdmu.edu.vn D19TQ02
348 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc KNN011 Nguyễn Thị Hương Ly 902457074 lynth@tdmu.edu.vn D19TQ01
349 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc KNN012 Phùng Nguyễn Trí Thông 975107719 thongpnt@tdmu.edu.vn D20NNTQ05
350 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc KNN012 Phùng Nguyễn Trí Thông 975107719 thongpnt@tdmu.edu.vn D21NNTQ02
351 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc KNN014 Nguyễn Thị Thùy Dung 968964058 dungntt@tdmu.edu.vn D19TQ04
352 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc KNN014 Nguyễn Thị Thùy Dung 968964058 dungntt@tdmu.edu.vn D19AV02
353 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc NNTQ002 TSú Và Bình 962127946 binhtv@tdmu.edu.vn D21NNTQ10
354 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc NNTQ002 TSú Và Bình 962127946 binhtv@tdmu.edu.vn KBV19TQ101
355 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc NNTQ003 Trần Khánh Linh 364835849 trankhanhlinh.tg@tdmu.edu.vn D19TQ05
356 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc NNTQ003 Trần Khánh Linh 364835849 trankhanhlinh.tg@tdmu.edu.vn D19TQ07
357 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc TDMU048 Bùi Đức Anh 919401395 anhbd@tdmu.edu.vn D21NNTQ04
358 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc TDMU048 Bùi Đức Anh 919401395 anhbd@tdmu.edu.vn K203VB.NNTQ01
359 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc TGNNTQ014 Trần Dương Vân Anh 935312589 tranduongvananh.tg@tdmu.edu.vn D19TQ08
360 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc TGNNTQ014 Trần Dương Vân Anh 935312589 tranduongvananh.tg@tdmu.edu.vn D19TQ09
361 Khoa Sư Phạm ĐH Công tác Xã hội CTXH008 Vũ Hồng Hạnh 905911002 hanhvh@tdmu.edu.vn D18XH01
362 Khoa Sư Phạm ĐH Công tác Xã hội KHGD002 Lê Thị Phương Hải 914508737 hailtp@tdmu.edu.vn D20CTXH01
363 Khoa Sư Phạm ĐH Công tác Xã hội XHNV048 Lê Anh Vũ 939087411 vula@tdmu.edu.vn D19XH01
364 Khoa Sư Phạm ĐH Công tác xã hội XHNV048 Lê Anh Vũ 939087411 vula@tdmu.edu.vn D21CTXH01
365 Khoa Sư Phạm ĐH Giáo dục học GDCD009 Nguyễn Ngọc Quí 913975557 ruanyugui.yeqi@gmail.com D21GDHO01
366 Khoa Sư Phạm ĐH Giáo dục học KHGD011 Lê Thị Hồng Xuân 984102769 xuanlth@tdmu.edu.vn D20GDHO01
367 Khoa Sư Phạm ĐH Giáo dục học SPTM023 Nguyễn Thị Hiền 909744446 hiennt@tdmu.edu.vn D19GD01
368 Khoa Sư Phạm ĐH Giáo dục học SPTM027 Võ Nguyễn Đoan Trinh 949122168 vonguyendoantrinh81@gmail.com D18GD01
369 Khoa Sư Phạm ĐH Giáo dục Mầm non KHGD033 Nguyễn Thị Ngọc Tâm 972540018 tamntn@tdmu.edu.vn D21GDMN01
370 Khoa Sư Phạm ĐH Giáo dục Mầm non SPTM014 Trần Thị Phương Anh 784992696 anhttp@tdmu.edu.vn KLC18MN101
371 Khoa Sư Phạm ĐH Giáo dục Mầm non SPTM015 Vũ Thị Nhân 912662278 nhanvt@tdmu.edu.vn D19MN01
372 Khoa Sư Phạm ĐH Giáo dục Mầm non SPTM016 Hồ Thị Hồng Ái 982123973 aihth@tdmu.edu.vn K203VL.GDMN01
373 Khoa Sư Phạm ĐH Giáo dục Mầm non SPTM020 Nguyễn Thị Hoàng Vi 985256740 vinth@tdmu.edu.vn K201CD.MN01
374 Khoa Sư Phạm ĐH Giáo dục Mầm non SPTM022 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 399990467 diepntn@tdmu.edu.vn K202TC.GDMN01
375 Khoa Sư Phạm ĐH Giáo dục Mầm non SPTM025 Ninh Thị Thúy Nga 364393561 ngantt.mn@tdmu.edu.vn D20GDMN01
376 Khoa Sư Phạm ĐH Giáo dục Mầm non SPTM026 Đỗ Thị Quỳnh Ngọc 914012131 ngocdtq@tdmu.edu.vn D18MN01
377 Khoa Sư Phạm ĐH Giáo dục Mầm non SPTM026 Đỗ Thị Quỳnh Ngọc 914012131 ngocdtq@tdmu.edu.vn D18MN02
378 Khoa Sư Phạm ĐH Giáo dục Mầm non SPTM044 Bùi Thị Nguyên Hảo 985417490 haobtn@tdmu.edu.vn KLC19MN101
379 Khoa Sư Phạm ĐH Giáo dục Tiểu học CNTT031 Nguyễn Thị Thủy 919337856 thuynt@tdmu.edu.vn K202TC.GDTH01
380 Khoa Sư Phạm ĐH Giáo dục Tiểu học KHMT046 Võ Thị Thanh Nhàn 935066671 nhanvtt@tdmu.edu.vn D18TH02
381 Khoa Sư Phạm ĐH Giáo dục Tiểu học KHNN031 Phan Thị Thanh Thủy 908377084 thuyptt@tdmu.edu.vn D19TH01
382 Khoa Sư Phạm ĐH Giáo dục Tiểu học KHTN050 Huỳnh Hoa Kim Long 918715600 longhhk@tdmu.edu.vn D20GDTH05
383 Khoa Sư Phạm ĐH Giáo dục Tiểu học KHTN050 Huỳnh Hoa Kim Long 918715600 longhhk@tdmu.edu.vn KLC18TH101
384 Khoa Sư Phạm ĐH Giáo dục Tiểu học KHTN082 Đoàn Thị Diễm Ly 932743072 lydtd@ttdmu.edu.vn D20GDTH03
385 Khoa Sư Phạm ĐH Giáo dục Tiểu học KHTN082 Đoàn Thị Diễm Ly 932743072 lydtd@ttdmu.edu.vn K202CD.GDTH01
386 Khoa Sư Phạm ĐH Giáo dục Tiểu học KHTN093 Nguyễn Vũ Vân Trang 908818551 trangnvv@tdmu.edu.vn D21GDTH01
387 Khoa Sư Phạm ĐH Giáo dục Tiểu học KSP004 Ngô Hùng Vương 898242700 vuongnh@tdmu.edu.vn D18TH01
388 Khoa Sư Phạm ĐH Giáo dục Tiểu học KSP004 Ngô Hùng Vương 898242700 vuongnh@tdmu.edu.vn K203CD.GDTH01
389 Khoa Sư Phạm ĐH Giáo dục Tiểu học SPTM034 Vũ Trọng Đông 916615479 dongvt@tdmu.edu.vn D20GDTH07
390 Khoa Sư Phạm ĐH Giáo dục Tiểu học SPTM038 Nguyễn Thị Thu Trang 917760941 trangntt@tdmu.edu.vn D20GDTH02
391 Khoa Sư Phạm ĐH Giáo dục Tiểu học SPTM038 Nguyễn Thị Thu Trang 917760941 trangntt@tdmu.edu.vn K201CD.TH01
392 Khoa Sư Phạm ĐH Giáo dục Tiểu học SPTM045 Bùi Thị Ngọc Hân 397210237 hanbtn@tdmu.edu.vn D21GDTH02
393 Khoa Sư Phạm ĐH Giáo dục Tiểu học TDMU063 Đặng Thị Hòa 972749885 dthhoa@tdmu.edu.vn D20GDTH06
394 Khoa Sư Phạm ĐH Giáo dục Tiểu học TDMU153 Mai Thế Mạnh 974080084 themanhcv@gmail.com D21GDTH03
395 Khoa Sư Phạm ĐH Giáo dục Tiểu học XHNV002 Bùi Thị Huệ 907681949 huebt@tdmu.edu.vn D20GDTH01
396 Khoa Sư Phạm ĐH Giáo dục Tiểu học XHNV025 Nguyễn Thị Thanh Xuân 914555447 xuanntthanh@tdmu.edu.vn D20GDTH04
397 Khoa Sư Phạm ĐH Giáo dục Tiểu học XHNV077 Trần Thị Mỹ Hiền 775073010 hienttm@tdmu.edu.vn D21GDTH04
398 Khoa Sư Phạm ĐH Giáo dục Tiểu học XHNV082 Nguyễn Thị Kim Tiến 914537686 tienntk@tdmu.edu.vn D19TH02
399 Khoa Sư Phạm ĐH Giáo dục Tiểu học TOHO001 Lưu Thị Hiệp 973889496 hieplt@tdmu.edu.vn K212LD.GDTH01
400 Khoa Sư Phạm ĐH Sư phạm Lịch sử TDMU017 Lê Vy Hảo 948357554 haolv@tdmu.edu.vn D21SPLS01
401 Khoa Sư Phạm ĐH Sư phạm Lịch sử TDMU043 Ngô Minh Sang 934928221 sangnm@tdmu.edu.vn D20SPLS01
402 Khoa Sư Phạm ĐH Sư phạm Lịch sử XHNV007 Nguyễn Thị Kim Ánh 903189935 anhntk@tdmu.edu.vn D18LS01
403 Khoa Sư Phạm ĐH Sư phạm Lịch sử XHNV010 Phạm Thúc Sơn 987348840 sonpt@tdmu.edu.vn K201CD.LS01
404 Khoa Sư Phạm ĐH Sư phạm Ngữ Văn XHNV044 Phạm Phương Mai maipp@tdmu.edu.vn D18NV01
405 Khoa Sư Phạm ĐH Sư phạm Ngữ văn XHNV018 Đặng Phan Quỳnh Dao 938874338 daodph@tdmu.edu.vn K201CD.NV01
406 Khoa Sư Phạm ĐH Sư phạm Ngữ Văn XHNV023 Trương Thị Linh 983886244 linhtt@tdmu.edu.vn D20SPNV01
407 Khoa Sư Phạm ĐH Sư phạm Ngữ văn XHNV027 Nguyễn Văn Ngoạn 909736569 ngoannv@tdmu.edu.vn D21SPNV02
408 Khoa Sư Phạm ĐH Sư phạm Ngữ Văn XHNV028 Võ Thị Thanh Tùng 326817054 tungvtt@tdmu.edu.vn D21SPNV01
409 Khoa Sư Phạm ĐH Sư phạm Ngữ văn XHNV106 Nguyễn Thị Bảo Anh 906454776 anhntb@tdmu.edu.vn D21SPNV03
410 Khoa Sư Phạm ĐH Sư phạm Ngữ văn XHNV019 Lê Sỹ Đồng 989708067 dongls@tdmu.edu.vn K212LD.SPNV01
411 Khoa Sư Phạm ĐH Tâm lý học KHGD014 Nguyễn Thị Tuấn Anh 977395639 anhntt@tdmu.edu.vn D20TLHO01
412 Khoa Sư Phạm ĐH Tâm lý học KHGD023 Nguyễn Văn Thăng 932556629 nvthang@tdmu.edu.vn D19TL01
413 Khoa Sư Phạm ĐH Tâm lý học KHGD027 Trịnh Thị Cẩm Tuyền 984153043 tuyenttc@tdmu.edu.vn D21TLHO01
414 Khoa Sư Phạm ĐH Toán học KHTN052 Ngô Lê Hồng Phúc 977846244 phucnlh@tdmu.edu.vn K202CD.TOHO01
415 Khoa Sư Phạm ĐH Toán học KHTN054 Lê Thị Thu 988046004 thult.khtn@tdmu.edu.vn D18TO01
416 Khoa Sư Phạm ĐH Toán học KHTN065 Nguyễn Thị Khánh Hòa 988260284 hoantk@tdmu.edu.vn D21TOAN01
417 Khoa Sư Phạm ĐH Toán học KHTN088 Nguyễn Thị Linh 917899000 linhnguyen.kgntu@gmail.com D19TO01
418 Khoa Sư Phạm ĐH Toán học KHTN058 Trần Thanh Phong 902827208 phongtt.khtn@tdmu.edu.vn K212BV.TOHO01
419 Khoa Sư Phạm ĐH Văn học XHNV022 Nhữ Thị Trúc Linh 947539788 linhntt@tdmu.edu.vn D20VAHO01
420 Khoa Sư Phạm ĐH Văn học XHNV043 Phan Thị Trà 984870170 trapt@tdmu.edu.vn D19VA01
421 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô CNOT001 Nguyễn Văn Tấn 905788375 tannv@tdmu.edu.vn D20CNOT01
422 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô CNOT003 Nguyễn Anh Tuấn 924702245 tuanna@tdmu.edu.vn D20CNOT02
423 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô CNOT003 Nguyễn Anh Tuấn 924702245 tuanna@tdmu.edu.vn D20CNOT05
424 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô CNOT004 Phạm Việt Hưng 336789005 hungpv@tdmu.edu.vn D20CNOT06
425 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô CNOT004 Phạm Việt Hưng 336789005 hungpv@tdmu.edu.vn D21CNOT05
426 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô KTCN003 Hồ Duy Khánh 907652998 khanhhd@tdmu.edu.vn D20CNOT04
427 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô KTCN003 Hồ Duy Khánh 907652998 khanhhd@tdmu.edu.vn D21CNOT01
428 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô KTCN007 Nguyễn Quang Thành 973184199 nguyenquangthanh@tdmu.edu.vn D20CNOT03
429 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô KTCN007 Nguyễn Quang Thành 973184199 nguyenquangthanh@tdmu.edu.vn D21CNOT04
430 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô KTCN009 Hồ Đức Dũng 972307682 dunghd@tdmu.edu.vn D19OT01
431 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô KTCN009 Hồ Đức Dũng 972307682 dunghd@tdmu.edu.vn D21CNOT02
432 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô KTDI006 Thân Đức Trường 978001967 truongtd@tdmu.edu.vn D21CNOT06
433 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô TDMU193 Đinh Hải Lâm 976782993 lamdh@tdmu.edu.vn D19OT02
434 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô TDMU193 Đinh Hải Lâm 976782993 lamdh@tdmu.edu.vn D21CNOT03
435 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin CNTT002 Trần Cẩm Tú 978784994 tutc@tdmu.edu.vn D21CNTT01
436 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin CNTT032 Võ Quốc Lương 988936592 luongvq@tdmu.edu.vn D21CNTT07
437 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin CNTT046 Nguyễn Danh Minh Trí 902147516 trindm@tdmu.edu.vn D20CNTT02
438 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin CNTT046 Nguyễn Danh Minh Trí 902147516 trindm@tdmu.edu.vn D20CNTT03
439 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin CNTT066 Lê Từ Minh Trí 909050688 triltm@tdmu.edu.vn D21CNTT05
440 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin CNTT105 Nguyễn Kim Duy 936524082 duynk@tdmu.edu.vn D21CNTT04
441 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin KTPM001 Nguyễn Hải Vĩnh Cường 819290629 cuongnhv@tdmu.edu.vn D20CNTT04
442 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin KTPM001 Nguyễn Hải Vĩnh Cường 819290629 cuongnhv@tdmu.edu.vn D21CNTT06
443 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin TDMU030 Nguyễn Đình Thọ 378868285 thond@tdmu.edu.vn D21CNTT03
444 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin TDMU031 Nguyễn Đình Thọ 378868286 thond@tdmu.edu.vn K212LD.CNTT01
445 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin TDMU046 Ngô Thị Ngọc Dịu 794849886 diuntn@tdmu.edu.vn D21CNTT02
446 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin TDMU255 Trịnh Thị Như Quỳnh 988605935 quynhttn.ktcn@tdmu.edu.vn D20CNTT01
447 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Hệ thống Thông tin CNTT020 Trần Bá Minh Sơn 918309379 sontbm@tdmu.edu.vn D21HTTT01
448 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Hệ thống Thông tin CNTT026 Võ Thị Diễm Hương 938481785 huongvtd@tdmu.edu.vn K201CD.HT01
449 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Hệ thống Thông tin CNTT030 Nguyễn Thế Bảo 937068474 baont@tdmu.edu.vn D19HT01
450 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Hệ thống Thông tin CNTT030 Nguyễn Thế Bảo 937068474 baont@tdmu.edu.vn D19HT02
451 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Hệ thống Thông tin CNTT033 Nguyễn Thị Thủy 388906377 thuynt1982@tdmu.edu.vn KBC18HT201
452 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Hệ thống Thông tin CNTT043 Dương Thị Kim Chi 918938064 chidtk@tdmu.edu.vn D20HTTT01
453 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Hệ thống Thông tin CNTT067 Hồ Ngọc Trung Kiên 977797378 kienhnt@tdmu.edu.vn D18HT01
454 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Hệ thống Thông tin CNTT067 Hồ Ngọc Trung Kiên 977797378 kienhnt@tdmu.edu.vn D18HT02
455 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Cơ điện tử CNOT002 Huỳnh Minh Phú 986977330 phuhm@tdmu.edu.vn D19CD01
456 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Cơ điện tử CNOT002 Huỳnh Minh Phú 986977330 phuhm@tdmu.edu.vn D21CODT01
457 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Cơ điện tử KTDI005 Lê Quốc Cường 946087979 cuonglq@tdmu.edu.vn D20KTCD01
458 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Điện DKTD001 Trịnh Quốc Thanh 886781517 thanh.tq@tdmu.edu.vn D20KTDI01
459 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Điện KDDT004 Nguyễn Thành Đoàn 908945001 doannt@tdmu.edu.vn D19DT01
460 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Điện KDDT004 Nguyễn Thành Đoàn 908945001 doannt@tdmu.edu.vn D19DT02
461 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Điện KDDT006 Nguyễn Bá Thành 934001305 thanhnb@tdmu.edu.vn D18DT03
462 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Điện KDDT008 Nguyễn Anh Vũ 901674482 vuna@tdmu.edu.vn D18DT01
463 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Điện KDDT009 Hà Văn Du 918658503 duhv@tdmu.edu.vn D21KTDI02
464 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Điện KDDT017 Hồ Văn Lý 907043711 lyhv@tdmu.edu.vn D20KTDI02
465 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Điện KDDT019 Nguyễn Phương Trà 948363239 tranp@tdmu.edu.vn K201CD.DI01
466 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Điện KDDT033 Trần Văn Thành 908667552 thanhtv@tdmu.edu.vn D21KTDI01
467 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Điện TDMU020 Phạm Hồng Thanh 908775771 thanhph@tdmu.edu.vn D18DT02
468 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật điện tử – Viễn thông DKTD001 Trịnh Quốc Thanh 886781517 thanh.tq@tdmu.edu.vn D20DTVT01
469 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật điện tử – Viễn thông KTCN005 Nguyễn Cao Trí 933001112 trinc@tdmu.edu.vn D21DTVT01
470 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa KDDT013 Đoàn Xuân Toàn 888237138 toandx@tdmu.edu.vn D19DK01
471 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa KDDT036 Ngô Thanh Đông 944872368 dongnt@tdmu.edu.vn D21DKTD02
472 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa KTCN006 Nguyễn Văn Bình 972903957 binhnv@tdmu.edu.vn D21DKTD01
473 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa KTDI006 Thân Đức Trường 978001967 truongtd@tdmu.edu.vn D20DKTD01
474 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Phần mềm CNTT015 Nguyễn Ngọc Thận 941939448 thannn@tdmu.edu.vn D18PM04
475 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật phần mềm CNTT015 Nguyễn Ngọc Thận 941939448 thannn@tdmu.edu.vn D21KTPM02
476 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Phần mềm CNTT032 Võ Quốc Lương 988936592 luongvq@tdmu.edu.vn D18PM03
477 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Phần mềm CNTT041 Nguyễn Hữu Vĩnh 908202983 vinhnh@tdmu.edu.vn D19PM01
478 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Phần mềm CNTT041 Nguyễn Hữu Vĩnh 908202983 vinhnh@tdmu.edu.vn D19PM02
479 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Phần mềm CNTT045 Trần Văn Hữu 913131732 huutv@tdmu.edu.vn D18PM02
480 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật phần mềm CNTT045 Trần Văn Hữu 913131732 huutv@tdmu.edu.vn D21KTPM01
481 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật phần mềm TDMU242 Trần Thị Như Quỳnh quynhttn@tdmu.edu.vn D21EN.KTPM01
482 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Phần mềm CNTT066 Lê Từ Minh Trí 909050688 triltm@tdmu.edu.vn D20KTPM02
483 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Phần mềm CNTT105 Nguyễn Kim Duy 936524082 duynk@tdmu.edu.vn D20KTPM01
484 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Phần mềm CNTT034 Vũ Văn Nam 912279166 namvv@tdmu.edu.vn D18PM01
485 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Phần mềm CNTT034 Vũ Văn Nam 912279166 namvv@tdmu.edu.vn D19PM03
486 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu CNTT033 Nguyễn Thị Thủy 388906377 thuynt1982@tdmu.edu.vn D21TTNT01
487 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu CNTT043 Dương Thị Kim Chi 918938064 chidtk@tdmu.edu.vn D20TTNT01
488 Viện Phát triển ứng dụng ĐH Công nghệ sinh học KHTN044 Trần Thanh Hùng 366455466 hungtt.khtn@tdmu.edu.vn D21CNSH01
489 Viện Phát triển ứng dụng ĐH Công nghệ thực phẩm CNTP002 Trần Đình Mạnh 925269477 manhtd@tdmu.edu.vn D21CNTP02
490 Viện Phát triển ứng dụng ĐH Công nghệ thực phẩm COTP001 Trần Thị Yến Nhi 981653267 nhitty@tdmu.edu.vn D20CNTP01
491 Viện Phát triển ứng dụng ĐH Công nghệ thực phẩm KHTN009 Nguyễn Thị Ngọc Nhi 979459110 nhintn@tdmu.edu.vn D21CNTP01
492 Viện Phát triển ứng dụng ĐH Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm KHTN007 Trần Ngọc Hùng 918537023 hungtngoc@tdmu.edu.vn D21ATTP01
493 Viện Phát triển ứng dụng ĐH Hóa học KHTN022 Hà Tuấn Anh 988081999 anhht@tdmu.edu.vn KLB19HH101
494 Viện Phát triển ứng dụng ĐH Hóa học KHMT019 Thuỷ Châu Tờ 914478275 totc@tdmu.edu.vn D21HOHO01
495 Viện Phát triển ứng dụng ĐH Hóa học KHTN026 Nguyễn Thị Bích Trâm 937401683 tramntb@tdmu.edu.vn D20HOHO01
496 Viện Phát triển ứng dụng ĐH Hóa học chuyên ngành phân tích KHTN027 Dương Thị ánh Tuyết 702077491 tuyetdta@tdmu.edu.vn D19HHPT01
497 Viện Phát triển ứng dụng ĐH Hóa học chuyên ngành phân tích KHTN077 Phạm Thị Hồng Duyên 905903568 duyenpth@tdmu.edu.vn D18HHPT01
498 Viện Phát triển ứng dụng ĐH Sinh học ứng dụng KHTN007 Trần Ngọc Hùng 918537023 hungtngoc@tdmu.edu.vn KLB19SH101
499 Viện Phát triển ứng dụng ĐH Sinh học ứng dụng KHTN043 Lê Thị Thu Huệ 979810795 hueltt@tdmu.edu.vn D18SH01
500 Viện Phát triển ứng dụng ĐH Vật lý học KHMT017 Huỳnh Thị Phương Thúy 918530912 thuyhtp@tdmu.edu.vn D18VL01
501 Viện Phát triển ứng dụng ĐH Vật lý học KHTN005 Mai Thị Hảo 976681628 haomt@tdmu.edu.vn K202CD.VLHO01
Generated by wpDataTables
Tin cùng chuyên mục